سوالات دسته بندی شده فیزیک کنکور

در سه دسته آسان،متوسط و سخت در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است.شما میتوانید با کلیک بر روی سوالات و پاسخ های مربوطه به فایل مورد نظر دسترسی داشته باشید.

نکته بسیار مهم:

سوالات دسته آسان برای کسانی در نظر گرفته شده است که میخواهند تا 35 درصد فیزیک کنکور را بزنند.

سوالات دسته متوسط برای کسانی در نظر گرفته شده که میخواهند 35 تا 70 درصد فیزیک کنکور را بزنند.

سوالات دسته سخت برای کسانی در نظر گرفته شده که میخواهند 70 درصد به بالا فیزیک کنکور را بزنند.

سوالات دسته آسان

حداکثر درصد کنکور
فیزیک 35%

مبحث هسته ای

منبع: کنکور داخل و خارج 20 سال اخیر

سوالات دسته متوسط

حداقل درصد کنکور
فیزیک 35%
حداکثر درصد کنکور
فیزیک 70%

مبحث هسته ای

منبع: کنکور داخل و خارج 20 سال اخیر

سوالات دسته سخت

حداقل درصد کنکور
فیزیک 70%
حداکثر درصد کنکور
فیزیک 100%

مبحث هسته ای

منبع: کنکور داخل و خارج 20 سال اخیر