حل تست های حرکت شناسی قسمت 5 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 4 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

گرما (سراسری 99)

محتوای ویدئو حل تست گرما سراسری 99 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

معادله گنگ (سراسری 98 تجربی)

محتوای ویدئو حل تست معادله گنگ رشته تجربی توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) دانلود ویدئو
رایگان!

معادله گنگ (سراسری 98 خارج تجربی)

محتوای ویدئو حل تست معادله گنگ رشته تجربی توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 3 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

تابع وارون (سراسری 98 ریاضی)

محتوای ویدئو حل تست تابع وارون توسط استاد فرشید فرخی (سراسری 98) رشته ریاضی دانلود ویدئو
رایگان!

تابع وارون (خارج 98 تجربی)

محتوای ویدئو حل تست تابع وارون توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) رشته تجربی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 2 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 1 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود…
رایگان!

اعمال جبری توابع (سراسری 98 تجربی،ریاضی،انسانی)

محتوای ویدئو حل تست اعمال جبری توابع توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نامعادله (سراسری 92 ریاضی،تجربی)

محتوای ویدئو حل تست سرعت نامعادله رشته ریاضی و تجربی (سراسری 92) توسط استاد فرشید فرخی با روش عدد گذاری…
رایگان!

نامعادله (سراسری خارج 98 ریاضی،تجربی)

محتوای ویدئو حل تست سرعت نامعادله رشته ریاضی و تجربی (سراسری خارج 98) توسط استاد فرشید فرخی با روش عدد…
رایگان!

نامعادله (سراسری 96 ریاضی،تجربی)

محتوای ویدئو حل تست سرعت نامعادله رشته ریاضی و تجربی توسط استاد فرشید فرخی با روش عدد گذاری دانلود ویدئو
رایگان!

سرعت متوسط متحرک (سراسری 98)

محتوای ویدئو حل تست سرعت متوسط متحرک توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

محاسبه مسافت و جابجایی با نمودار سرعت زمان (خارج 98)

محتوای ویدئو حل تست محاسبه مسافت و جابجایی با نمودار سرعت زمان توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!