فصل اول هندسه مختصاتی (یازدهم تجربی و ریاضی)

محتوای ویدئو توضیح فصل اول هندسه مختصاتی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل نمونه سوال فیزیک دوازدهم (شهریور 99)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال فیزیک دوازدهم (شهریور 99) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل نمونه سوال فیزیک یازدهم (امتحان خرداد)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال فیزیک یازدهم توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

قانون دست راست فیزیک

محتوای ویدئو شرح قانون دست راست فیزیک توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال فیزیک یازدهم (سری دوم)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال های فیزیک یازدهم (سری دوم) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال ریاضی ترم اول دوازدهم انسانی

محتوای ویدئو حل نمونه سوال ریاضی ترم اول دهم ریاضی و تجربی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال ریاضی ترم اول دهم ریاضی و تجربی

محتوای ویدئو حل نمونه سوال ریاضی ترم اول دهم ریاضی و تجربی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال فیزیک دوازدهم (سری اول)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال های فیزیک دوازدهم (سری اول) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال فیزیک یازدهم (سری اول)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال های فیزیک یازدهم (سری اول) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال فیزیک دهم (سری اول)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال های فیزیک دهم (سری اول) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 5 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 4 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

گرما (سراسری 99)

محتوای ویدئو حل تست گرما سراسری 99 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

معادله گنگ (سراسری 98 تجربی)

محتوای ویدئو حل تست معادله گنگ رشته تجربی توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) دانلود ویدئو
رایگان!

معادله گنگ (سراسری 98 خارج تجربی)

محتوای ویدئو حل تست معادله گنگ رشته تجربی توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 3 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

تابع وارون (خارج 98 تجربی)

محتوای ویدئو حل تست تابع وارون توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) رشته تجربی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 2 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 1 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود…
رایگان!

اعمال جبری توابع (سراسری 98 تجربی،ریاضی،انسانی)

محتوای ویدئو حل تست اعمال جبری توابع توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نامعادله (سراسری 92 ریاضی،تجربی)

محتوای ویدئو حل تست سرعت نامعادله رشته ریاضی و تجربی (سراسری 92) توسط استاد فرشید فرخی با روش عدد گذاری…
رایگان!

نامعادله (سراسری خارج 98 ریاضی،تجربی)

محتوای ویدئو حل تست سرعت نامعادله رشته ریاضی و تجربی (سراسری خارج 98) توسط استاد فرشید فرخی با روش عدد…
رایگان!

نامعادله (سراسری 96 ریاضی،تجربی)

محتوای ویدئو حل تست سرعت نامعادله رشته ریاضی و تجربی توسط استاد فرشید فرخی با روش عدد گذاری دانلود ویدئو
رایگان!

تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم (صفحه 1 تا 5)

محتوای ویدئو تحلیل کتاب درسی فیزیک یادزهم صفحه 1 تا 5 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم (صفحه 6 تا 10)

محتوای ویدئو تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم صفحه 6 تا 10 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم (صفحه 11 تا 15)

محتوای ویدئو تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم صفحه 11 تا 15 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم (صفحه 16 تا 20)

محتوای ویدئو تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم صفحه 16 تا 20 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم (صفحه 21 تا 25)

محتوای ویدئو تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم صفحه 21 تا 25 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم (صفحه 26 تا 30)

محتوای ویدئو تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم صفحه 26 تا 30 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم (صفحه 31 تا 35)

محتوای ویدئو تحلیل کتاب درسی فیزیک یازدهم صفحه 31 تا 35 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

سرعت متوسط متحرک (سراسری 98)

محتوای ویدئو حل تست سرعت متوسط متحرک توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

محاسبه مسافت و جابجایی با نمودار سرعت زمان (خارج 98)

محتوای ویدئو حل تست محاسبه مسافت و جابجایی با نمودار سرعت زمان توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!