فصل اول هندسه مختصاتی (یازدهم تجربی و ریاضی)

محتوای ویدئو توضیح فصل اول هندسه مختصاتی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل سوالات امتحان نهایی دوازدهم انسانی (خرداد 99) پارت 2

محتوای ویدئو حل سوالات امتحان نهایی دوازدهم انسانی (خرداد 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل سوالات امتحان نهایی دوازدهم انسانی (خرداد 99)

محتوای ویدئو حل سوالات امتحان نهایی دوازدهم انسانی (خرداد 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل نمونه سوال فیزیک دوازدهم (شهریور 99)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال فیزیک دوازدهم (شهریور 99) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل نمونه سوال فیزیک یازدهم (امتحان خرداد)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال فیزیک یازدهم توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (دی 99)

محتوای ویدئو حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (دی 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو دانلود فایل سوالات حل…
رایگان!

حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (شهریور 99)

محتوای ویدئو حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (شهریور 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو دانلود فایل سوالات حل…
رایگان!

حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (خرداد 99)

محتوای ویدئو حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (خرداد 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو دانلود فایل سوالات حل…
رایگان!

تست زنی لگاریتم (سوالات کنکور سراسری)

محتوای ویدئو تست زنی لگاریتم (سوالات کنکور سراسری) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

قانون دست راست فیزیک

محتوای ویدئو شرح قانون دست راست فیزیک توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های تابع مقدار اعمال جبری سهمی کنکور 99 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های تابع مقدار اعمال جبری سهمی کنکور 99 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های شمارش و احتمال کنکور 99 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های شمارش و احتمال کنکور 99 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های دنباله کنکور 99 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های اتحاد کنکور 99 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های آمار کنکور 99 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های آمار کنکور 99 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های اتحاد درجه دو خط کنکور 99 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های اتحاد درجه دو خط کنکور 99 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های گویا درجه دو کنکور 99 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های گویا درجه دو کنکور 99 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های گویا درجه دو کنکور 98 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های گویا درجه دو کنکور 98 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های گزاره کنکور 98 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های گزاره کنکور 98 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های رسم نمودار کنکور 98 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های رسم نمودار به روش 5050 کنکور 98 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های دنباله کنکور 98 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های دنباله کنکور 98 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های توان کنکور 98 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های توان کنکور 98 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های تابع کنکور 98 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های تابع کنکور 98 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های آمار کنکور 98 رشته انسانی

محتوای ویدئو حل تست های آمار کنکور 98 رشته انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

تحلیل آزمون 24 بهمن کنکور انسانی

محتوای ویدئو تحلیل آزمون 24 بهمن کنکور انسانی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال فیزیک یازدهم (سری دوم)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال های فیزیک یازدهم (سری دوم) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال ریاضی ترم اول دوازدهم انسانی

محتوای ویدئو حل نمونه سوال ریاضی ترم اول دهم ریاضی و تجربی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال ریاضی ترم اول دهم ریاضی و تجربی

محتوای ویدئو حل نمونه سوال ریاضی ترم اول دهم ریاضی و تجربی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال فیزیک دوازدهم (سری اول)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال های فیزیک دوازدهم (سری اول) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال فیزیک یازدهم (سری اول)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال های فیزیک یازدهم (سری اول) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

نمونه سوال فیزیک دهم (سری اول)

محتوای ویدئو حل نمونه سوال های فیزیک دهم (سری اول) توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 5 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 4 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

گرما (سراسری 99)

محتوای ویدئو حل تست گرما سراسری 99 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

معادله گنگ (سراسری 98 تجربی)

محتوای ویدئو حل تست معادله گنگ رشته تجربی توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) دانلود ویدئو
رایگان!

معادله گنگ (سراسری 98 خارج تجربی)

محتوای ویدئو حل تست معادله گنگ رشته تجربی توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 3 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

تابع وارون (سراسری 98 ریاضی)

محتوای ویدئو حل تست تابع وارون توسط استاد فرشید فرخی (سراسری 98) رشته ریاضی دانلود ویدئو
رایگان!

تابع وارون (خارج 98 تجربی)

محتوای ویدئو حل تست تابع وارون توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) رشته تجربی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 2 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 1 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود…
رایگان!