گرما (سراسری 99)

محتوای ویدئو حل تست گرما سراسری 99 توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

معادله گنگ (سراسری 98 تجربی)

محتوای ویدئو حل تست معادله گنگ رشته تجربی توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) دانلود ویدئو
رایگان!

معادله گنگ (سراسری 98 خارج تجربی)

محتوای ویدئو حل تست معادله گنگ رشته تجربی توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) دانلود ویدئو
رایگان!

تابع وارون (سراسری 98 ریاضی)

محتوای ویدئو حل تست تابع وارون توسط استاد فرشید فرخی (سراسری 98) رشته ریاضی دانلود ویدئو
رایگان!

تابع وارون (خارج 98 تجربی)

محتوای ویدئو حل تست تابع وارون توسط استاد فرشید فرخی (حارج98) رشته تجربی دانلود ویدئو
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 2 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 1 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی دانلود…
رایگان!

حل تست های حرکت شناسی قسمت 3 (تست های سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر- ریاضی و تجربی)

محتوای ویدئو حل تست های حرکت شناسی کنکور سراسری داخل و خارج 20 سال اخیر توسط استاد محمدرضا فرخی (قسمت…
رایگان!