فصل اول هندسه مختصاتی (یازدهم تجربی و ریاضی)

محتوای ویدئو توضیح فصل اول هندسه مختصاتی توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل سوالات امتحان نهایی دوازدهم انسانی (خرداد 99) پارت 2

محتوای ویدئو حل سوالات امتحان نهایی دوازدهم انسانی (خرداد 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل سوالات امتحان نهایی دوازدهم انسانی (خرداد 99)

محتوای ویدئو حل سوالات امتحان نهایی دوازدهم انسانی (خرداد 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو
رایگان!

حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (دی 99)

محتوای ویدئو حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (دی 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو دانلود فایل سوالات حل…
رایگان!

حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (شهریور 99)

محتوای ویدئو حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (شهریور 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو دانلود فایل سوالات حل…
رایگان!

حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (خرداد 99)

محتوای ویدئو حل نمونه سوالات نهایی رشته انسانی (خرداد 99) توسط استاد فرشید فرخی دانلود ویدئو دانلود فایل سوالات حل…
رایگان!